Archive

Teknik UMI Segera Miliki Lab Baru

Ketua Yayasan Wakaf UMI H. M. Mokhtar Noer Jaya disaksikan Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA dan Wakil Rektor II UMI Dr. Ir. H. Iskandar BP, MSc, meletakkan